Vápencové výrobky pro vodárenství

Vápencové drtě 1-2 mm, 2-4 mm, 4-8 mm a 8-16 mm - vyrobené ze Skoupského vápence, jsou pro svoji čistotu vhodnou surovinou při úpravě a čištění vod. Jsou vhodné pro snižování půdní kyselosti v blízkosti odběrů huminových vod a při vlastním odkyselování vody.
Skoupský vápenec je také vhodný pro zvyšování vzestupné rychlosti a zvětšování sedimentačních rychlostí vloček při koagulaci vody. Používá se také při rekarbonizaci a pro zvýšení koncentrace iontů ve vodě, při odstraňování některých radioaktivních složek a těžkých kovů z vody.
Vápencová drť se dodává nákladním autem nebo podle požadavku odběratele v igelitových 50 kg pytlích.

VÝLUHOVÝ TEST dle Přílohy č. 1 Vyhlášky č. 409/2005 MZČR o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. (v sekci "ke stažení")

Vápencové výrobky pro čištění a odsiřování kouřových plynů

Jemně mletý vápenec - druh 5 pro odsiřování fluidních kotlů

Pro odsiřování topenišť fluidních elektrárenských a teplárenských kotlů s cirkulační, příp. statickou fluidní vrstvou se používá jemně mletý vápenec druh 5 s charakteristickou granulometrií  0,1 – 1 mm, tedy s minimálním obsahem prachových částic, které z fluidní vrstvy ulétají, aniž by stačily zreagovat se sírou, obsaženou ve spalinách. Rovněž zrna nadměrné velikosti ve fluidní vrstvě nefluidizují a klesnou taktéž bez zreagování na dno vrstvy. Nezreagovaný vápenec zvětšuje objem popele vyváženého na deponii a zhoršuje tak účinnost odsiřování. Proto je žádoucí, aby co největší množství vápence obsahovalo, v závislosti na typu fluidní vrstvy,  zrna o velikosti od cca 0,1 – do 0,6 mm se střední velikostí zrna kolem 0,2 mm.

Vzhledem k tomu, že odsiřovací reakce probíhá mezi tuhou (vápenec) a plynnou (SO2, SO3 ) fází, kde se uplatňuje zejména difuze, je žádoucí, aby byl vápenec co nejčistší, bez větších podílů zejména slinkotvorných minerálů, které při reakčních teplotách vytvářejí na povrchu zrn vápence slínkovou vrstvu, zabraňující další difuzi plynné fáze, a tedy zreagování jádra vápence, což značně snižuje účinnost odsiřování.

Naše společnost, před uvedením tohoto výrobku na trh, nechala provést odborné zkoušky vhodnosti skoupského vápence pro odsiřování ve fluidních kotlích, které prokázaly jeho zařazení mezi nejkvalitnější vápence, těžené v ČR pro tyto účely.

Vápencová drť 4-8 mm

Je vhodným produktem pro čištění kouřových plynů při spalování zemního plynu, pro odloučení fluoru a částečně síry ze spalin. Spaliny z vypalovacích pecí cihlářské a keramické výroby jsou přetahovány v absorbéru přes vápencovou drť, která váže ze spalin plynné sloučeniny fluoru za vzniku stabilního fluoridu vápenatého a stabilního alkalického fluorosilikátu.
Povrchová vrstva vápencových zrn, která jsou již zreagována, je v některých typech absorbérů omílána v odlupovacím zařízení a nevyužitý zbytek zrn je pneumaticky vracen zpět do sila k dalšímu využití v absorbéru.
Tímto chemickým pochodem lze dosáhnout likvidace škodlivých látek v plynech na limity, stanovené zákonem 117/97 Sb.

Velmi jemně mletý vápenec – druh 10

Tento druh vápence je užíván zejména při odsiřování kouřových plynů elektráren a tepláren, spalujících sirnatá uhlí, tzv metodou mokré vápencové vypírky kouřových plynů, při níž v důsledku víceúrovňového vstřikování velmi jemné vodní suspenze vápence do reaktoru vzniká chemickou reakcí vápencové suspenze s kouřovými plyny tzv. energosádrovec a odsířené kouřové plyny pak odcházejí následně komínem do ovzduší.
Společnost dodává tento druh vápence pod označením AMV10 a AMV11.


Jsme výrobní firmou, která své produkty vyrábí a ne s nimi pouze obchoduje. Proto zde nenajdete standardní ceník.

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně a ceny Vám připravíme na základě osobního jednání, v závislosti na objednávaném množství a konkrétních obchodních podmínkách.